243_  

درخواست حذف این مطلب
میدانی!من امشب برای خودخواهی ام!گریه ... .در عین حالی که تمام این مدت ها فکر می ... اصلا ادم خود خواهی نیستم و نبودم،امشب متوجه شدم که چقدررر خود خواه بودم.من درد `ب` رو نفهمیدم.متوجه غصه هایش نشدم...من `س` را اذیت ... ...برای خواسته های خودخواهانه خودم...من همه ... انی را که مهم بودند،با رفتارهایم ازار دادم.و همه ... انی که مهم نبودند را ...و بعد نشسته بودم و فکر می ... که چه شد که اینقدر اطرافم خالی شد؟فکر نمی ... اینقدر نا آگاهانه در وجودم خودخواهی نهفته باشه

ادامه مطلب